کارشناس امور اداری

1-صدور كليه احكام پرسنل رسمي و پيماني 
2- رسيدگي به حضور و غياب و ارائه گزارش كاركرد ماهانه كاركنان در پرداخت اضافه كاري.
3-  مطالعه و بررسي بخشنامه هاي مربوط به امور اداري و اجراي آنها با هماهنگي مدير كل محترم و سازمان مركزي.
4- انجام امورات محوله در خصوص گزينش، نمايندگي امور حقوقي و.....
اهداف و ماموريت های بخش اداری   
مطالعه، بررسي و تطبيق سيستم هاي ترفيع و ارتقاء و تشخيص نارسائي ها و مسائل و مشكلات و تعيين راه حلهاي مناسب براي رفع نارسائي هاي موجود به مقام مافوق. 
راهنمايي و نظارت بر عملكرد كارشناسان تحت سر پرستي در خصوص انجام وظايف محوله. 
مطاله و بررسي گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان زير مجموعه و اظهار نظر درباره آنها. 
نظارت و بررسي حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت. 
برنامه ريزي در جهت ساده سازي مراحل انجام كار و خود كار سازي عمليات اداري. 
ارتباط و تعامل نزديك با اداره كل امور اداري سازمان. 
تهيه و تنظيم نمودارهاي آماري از وضعيت كاركنان استان. 
مطالعه و برنامه ريزي دقيق جهت اجراي صحيح نظام ارزشيابي كاركنان. 
آگاهي از كليه قوانين، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و پشتيباني. 
بررسي وارائه طرحهاي مناسب جهت بهره برداري بهينه از فضاهاي اداري. 
نظارت بر اجراي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان و ارائه گزارش به مبادي ذيربط. 
اجراي صحيح خط مشي تعيين شده در قالب يك برنامه ريزي جامع و هدفمند. 

کارشناس امور اداری :
نصرت الله اصغری 
تلفن تماس : 081-34235711

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها