رییس اداره امور مالی

مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها.
تهيه و تنظيم كليه اسناد مالي، چك ها و خلاصه حساب ها و كنترل اسناد تهيه شده جهت ارائه به رئيس اداره امور مالي.
تنظيم دفاتر روزنامه، معين، اعتبارات، تعهدات و دفتركل و سيستم هاي رايانه اي با نرم افزارهاي مربوطه.
 -  نظارت بر كار تنظيم صورتحساب هاي اموال استانداري.
-  نظارت و همكاري در نگهداري حساب وجوه نقدي و هزينه ها و ثبت در دفاتر.
همكاري در تهيه ليست هاي حقوق، اضافه كاري و فوق العاده هاي كاركنان.
پرداخت كليه هزينه هاي اداري و استخدامي با رعايت قوانين مربوط.
همكاري در نگهداري حساب اعتبارات و تنظيم اسناد هزينه مربوط به طرح هاي غيرجاري مركز آمار ايران در مواقع لزوم.

رییس اداره امور مالی

امیر صالحی 
تلفن تماس :081-34238671

 

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها